Terma & Syarat

1. MENGGUNAKAN LAMAN WEB KAMI

1.1 Terma & Syarat Laman Web

1.1.1 Dengan mengakses dan terus menggunakan dan mengakses laman web Ananaz di http://www.ananaz.my dan apa-apa sambungannya (“Laman Web”) dan produk dan perkhidmatan yang tersedia melalui Laman Web ini (secara kolektif, & quot; Perkhidmatan & quot; ) anda bersetuju dengan terma-terma ini yang akan berkuatkuasa sebaik sahaja anda mengakses Laman Web. Terma dan Syarat ini adalah kontrak yang sah di antara anda dan Ananaz MediSpa. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, anda harus meninggalkan Laman Web dan hentikan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan dengan segera.

1.1.2 Kami boleh mengubah terma dan syarat ini dari semasa ke semasa dan oleh itu adalah tanggungjawab anda untuk menyemak terma dan syarat ini dengan kerap. Penggunaan laman web anda yang berterusan akan menunjukkan penerimaan anda terhadap terma dan syarat yang dipinda. Jika anda tidak bersetuju dengan perubahan maka anda harus berhenti menggunakan Laman Web www.ananaz.mydengan serta-merta.

1.2 Pendaftaran

1.2.1 Sebelum anda boleh mengakses atau menggunakan beberapa bahagian Laman Web dan Perkhidmatan, anda perlu mendaftar dengan kami. Apabila anda mendaftar dengan kami, anda mengesahkan penerimaan anda terhadap terma-terma ini dan anda juga mengesahkan kepada kami bahawa:

(a) anda berumur sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan / atau mampu membentuk kontrak mengikat secara sah di bawah undang-undang yang terpakai;

(b) maklumat yang anda berikan apabila anda mendaftar adalah benar, tepat dan lengkap;

(c) anda akan menyimpan maklumat sedemikian sehingga kini; dan

(d) terma ini terpakai kepada anda dan anda menerima sepenuhnya.

1.2.2 Kami mempunyai hak mutlak untuk menolak permohonan anda untuk mendaftar dan untuk membatalkan pendaftaran anda untuk Laman Web dan / atau Perkhidmatan untuk apa jua sebab pada budi bicara kami pada bila-bila masa. 

1.2.3 Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua penggunaan butiran masuk anda termasuk, tanpa batasan, e-mel dan kata laluan anda dan untuk melindungi kerahsiaan mereka. E-mel dan kata laluan anda tidak boleh menyinggung perasaan atau kata-kata kasar. Anda tidak boleh berkongsi butiran ini dengan sesiapa atau membenarkan sesiapa menggunakan butiran log masuk anda. Anda hendaklah dengan serta-merta memberitahu kami tentang penggunaan atau akses yang tidak dibenarkan kepada butiran log masuk anda. Sebarang aktiviti di bawah atau berkaitan dengan butiran log masuk anda akan menjadi tanggungjawab anda, melainkan anda telah memaklumkan kepada kami terlebih dahulu bahawa butiran log masuk anda digunakan tanpa kebenaran anda dan komunikasi tersebut telah diakui oleh kami. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh anda berkaitan dengan penggunaan akaun anda.

1.2.4 Anda tidak akan mempersembahkan mana-mana orang atau entiti atau menggunakan nama palsu atau nama yang anda tidak dibenarkan untuk digunakan. Anda bersetuju untuk tidak mencadangkan secara salah atau tidak tepat atau menunjukkan sebarang hubungan, gabungan atau hubungan dengan mana-mana orang atau entiti dan sebarang penciptaan berbilang akaun adalah pelanggaran tegas Terma & Syarat Laman Web ini.

1.2.5 Anda tidak akan menjalankan apa-apa aktiviti berhubung dengan Laman Web atau Perkhidmatan yang akan atau mungkin dianggap sebagai kesalahan jenayah atau menimbulkan apa-apa liabiliti sivil atau melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga atau yang boleh menyebabkan kami menghadapi apa-apa apa-apa liabiliti dan tidak akan menyebabkan atau menggalakkan atau mendapatkan mana-mana orang lain untuk berbuat demikian.

1.2.6 Apabila mengakses dan menggunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan ini, anda hendaklah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara yang anda akses kepada mereka dan tidak akan melakukan apa-apa yang menyalahi undang-undang.

1.3 Sekatan Akses

1.3.1 Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas sebab apa pun Laman Web tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari masa ke semasa, kami boleh menyekat akses kepada sesetengah atau semua bahagian Laman Web ini dan kami berhak untuk menyekat akses ke Laman Web dan / atau perkhidmatan mengikut budi bicara kami pada bila-bila masa kepada mana-mana pengguna berdaftar atau tidak berdaftar .

1.3.2 Ananaz MediSpa tidak menjamin akses berterusan, tidak terganggu atau terjamin ke mana-mana bahagian Laman Web. Operasi Laman Web kami boleh pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis terlebih dahulu, digantung atau diganggu buat sementara untuk apa jua sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerja-kerja penyelenggaraan teknikal (sama ada rutin atau tidak rutin), pembetulan pelayan atau kesalahan, menaik taraf atau perubahan lain, atau sebarang gangguan atau faktor lain di luar kawalan kami. Ananaz MediSpa tidak memastikan bahawa mana-mana fail atau data lain yang dimuat turun dari Laman Web bebas daripada virus, malware, kuda trojan dan sistem proaktif yang berbahaya yang lain. 

1.3.3 Ananaz MediSpa menyediakan pelbagai ciri pembayaran untuk keselesaan pengguna dan akan berusaha untuk memastikan pemprosesan pembayaran anda tepat pada masanya. Di mana pembayaran melibatkan pemindahan melalui akaun bank dalam talian dan / atau melibatkan kad debit dan / atau kad kredit, Ananaz MediSpa tidak dapat menjamin dan tidak membuat perwakilan atau jaminan tentang berapa lama ia akan mengambil masa untuk memproses pembayaran kerana ciri-ciri pembayaran boleh disediakan oleh pihak ketiga dan terdapat banyak faktor di luar kawalan Ananaz MediSpa.

1.4 Polisi yang berkenaan

1.4.1 Terma dan Syarat ini akan dibaca bersama dengan Dasar Privasi dan sebarang dasar lain yang boleh ditambah ke Laman Web dari semasa ke semasa.

1.4.2 Mungkin terdapat terma dan syarat tambahan yang akan dikenakan untuk pembelian produk dan untuk bahagian atau ciri tertentu Laman Web. Ini mungkin termasuk promosi, kandungan atau ciri-ciri lain yang lain, yang semuanya termaktub di dalam Terma dan Syarat ini berdasarkan rujukan ini. 

2. TRANSAKSI DAN KONTRAK

2.1 Pembentukan Kontrak

2.1.1 Apabila anda membuat pesanan, anda akan menerima penerimaan e-mel pengesahan pesanan anda. E-mel ini hanya akan menjadi pengakuan dan tidak akan menjadi penerimaan pesanan anda. Meletakkan produk di dalam troli anda juga tidak akan menjadi penerimaan pesanan anda atau bahkan selepas checkout pesanan anda.

2.1.2 Kontrak antara Ananaz MediSpa dan anda untuk pembelian produk hanya akan terbentuk apabila kami menghantar pemberitahuan e-mel bahawa pesanan anda telah diterima dan transaksi selesai.

2.2 Tajuk & Risiko Produk

2.2.1 Sebaik sahaja kontrak dibentuk, hakmilik penuh dan hak milik (pemilikan) dalam suatu produk akan dipindahkan kepada anda apabila Ananaz MediSpa menerima bayaran penuh produk sepenuhnya dan selepas penghantaran produk. Selepas itu risiko dan tanggungjawab akan kekal dengan anda. Untuk mengelakkan keraguan, Ananaz MediSpa menyimpan semua hak untuk benar-benar menolak apa-apa transaksi tanpa menyatakan sebarang sebab.

2.2.2 Oleh kerana Ananaz MediSpa melibatkan pihak ketiga untuk menyampaikan produk anda, anda mengakui bahawa anda menganggap sepenuhnya semua risiko berhubung dengan sebarang transaksi pembelian yang dilakukan semasa menggunakan Laman Web. Anda mengakui bahawa anda juga menganggap risiko atau liabiliti atau kemudaratan apa-apa jenis berkaitan dengan aktiviti apa-apa jenis lain yang berkaitan dengan produk, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko yang berkaitan dengan penyerahan produk atau perkhidmatan.

2.2.3 Ananaz MediSpa tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, tuntutan, tuntutan, kesilapan, ketidaktepatan, gangguan perniagaan, kelewatan penghantaran produk atau kos yang ditanggung apa-apa jenis yang mungkin timbul berkaitan dengan atau sebagai akibat daripada sebarang risiko sedemikian.

2.3 Penukaran Mata Wang & Caj Lain

2.3.1 Laman web menawarkan pilihan untuk membuat pembayaran Produk kami dalam beberapa mata wang bergantung kepada lokasi yang anda akses ke laman web yang dipilih oleh anda di laman web kami dari.

2.3.2 Anda boleh dikenakan bayaran tambahan oleh pembekal kad bank atau kad kredit anda untuk penukaran mata wang mana-mana yang terpakai jika anda memilih untuk membayar dalam mata wang yang tidak ditawarkan sebagai pilihan di Laman Web. Ananaz MediSpa tidak mempunyai kawalan ke atas yuran ini.

3. PRODUK

3.1 Penerangan Produk

3.1.1 Semua produk yang dipaparkan di Laman Web ini mungkin berubah. Setiap produk di Laman Web ini mempunyai maklumat produk (terperinci dan keterangan), pengukuran produk dan harga yang berkaitan dengannya selain daripada butiran lain yang kebanyakannya disediakan oleh jenama pihak ketiga. Kami tidak menjamin bahawa apa-apa maklumat (khususnya butiran produk, penerangan dan harga) sentiasa 100% betul pada masa pembelian.

3.1.2 Jika Produk yang anda terima adalah berbeza dari apa yang telah diterangkan di Laman Web ini atau jika Produk itu tidak berkualiti dan anda tidak berpuas hati dengannya, sila kemukakan produk dalam keadaan yang tidak digunakan dengan semua tag utuh. Rujuk kepada dasar pulangan kami DI SINI 

3.2 Dasar Harga

3.2.1 Harga yang disebut di Laman Web kami adalah tepat pada masa penerbitan tetapi kami berhak untuk mengubahnya ke atas atau ke bawah untuk apa jua sebab.

3.2.2 Walaupun usaha terbaik kami, mungkin ada beberapa harga di laman web kami, di kedai-kedai, atau dalam penerbitan Ananaz MediSpa rasmi (seperti e-mel, katalog dll) tidak betul. Jika ini berlaku, kami akan, atas budi bicara kami, menghubungi anda untuk arahan atau pengesahan harga yang betul, sebelum menghantar atau membatalkan pesanan anda dan memberitahu anda.

3.2.3 Kami tidak berkewajipan untuk menghormati sebarang harga yang disebut di Laman Web kami.

3.3 Ketersediaan Produk

Kami berusaha sedaya upaya untuk memastikan bahawa produk-produk yang dipaparkan di laman web kami tersedia dan dalam stok, tetapi ada kemungkinan terdapat item-item tertentu yang boleh dikeluarkan secara sementara. Jika produk tidak tersedia pada masa pesanan, kami boleh menghantar item alternatif kepada anda (atas kelulusan anda) atau menawarkan bayaran balik.

3.4 Saiz produk

Saiz dan ukuran yang dipetik adalah hanya anggaran dan disenaraikan sebagai panduan. Saiz sebenar dan pengukuran produk mungkin berbeza-beza. Sekiranya saiz dan pengukuran produk tidak seperti yang dinyatakan atau jika produk itu sendiri tidak seperti yang dinyatakan, sila kemukakan produk dalam keadaan yang tidak digunakan dengan semua tag utuh. Rujuk kepada dasar pulangan kami DI SINI.

3.5 Kastam

Sila ambil perhatian bahawa anda bertanggungjawab untuk semua caj yang berkaitan dengan kastam atau tugas yang mungkin digunakan di negara-negara tertentu. Ananaz MediSpa tidak bertanggungjawab terhadap caj ini atau untuk sebarang kelewatan dalam menerima apa-apa barangan yang disebabkan oleh campur tangan kastam.

4. BATASAN LIABILITI & PENAFIAN

4.1 Batasan Liabiliti

4.1.1 Tertakluk kepada perenggan di bawah, jika anda atau Ananaz MediSpa tidak mematuhi Terma dan Syarat ini, kami juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang dialami oleh pihak lain akibatnya, kecuali bagi kerugian yang merupakan akibat yang dapat dijangka kegagalan mematuhi Terma dan Syarat ini.

4.2.2 Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan khas, langsung, tidak langsung, sampingan, punitif, teruk, teladan atau berbangkit atau apa-apa ganti rugi yang disebabkan oleh kegagalan kami untuk mematuhi Terma dan Syarat ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerugian yang jatuh ke dalam kategori berikut:

(a) kehilangan pendapatan atau pendapatan;

(b) kehilangan perniagaan;

(c) kehilangan simpanan yang dijangkakan;

(d) kehilangan data; atau

(e) apa-apa pembaziran masa, tenaga atau usaha yang dibelanjakan.

4.2 Bayaran ganti rugi

4.2.1 Anda bersetuju untuk melepaskan, mempertahankan, melindungi, menanggung rugi dan menahan Ananaz MediSpa, sekutu kami, dan pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen dan pekerja kami yang tidak berbahaya daripada segala tuntutan, tuntutan, kerugian, ganti rugi, perbelanjaan atau liabiliti lain yang mungkin timbul daripada penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan atau daripada pelanggaran mana-mana Terma dan Syarat ini.

4.2.2 Di samping itu, anda bersetuju untuk melepaskan, mempertahankan, melindungi, menanggung rugi dan menahan Ananaz MediSpa, sekutu kami, dan pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen dan pekerja kami yang tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, tuntutan, kos, kerugian, denda, ganti rugi, perbelanjaan atau liabiliti lain dalam apa jua bentuk, yang timbul dalam apa-apa cara daripada perbuatan, peninggalan atau kecuaian anda sama ada dalam tort, kontrak atau sebaliknya.

4.3 Pelepasan

Ananaz MediSpa tidak akan bertanggungjawab untuk pertikaian antara satu atau lebih pengguna, atau pihak luar. Jika, dengan menggunakan Laman Web dan / atau Perkhidmatan anda mempunyai pertikaian dengan pengguna lain, anda dengan ini mengakui dan bersetuju untuk memegang Ananaz MediSpa, sekutu, pegawai, pengarah, pemegang saham, ejen, dan pekerja yang tidak berbahaya dan bersetuju untuk melepaskan Ananaz MediSpa dari mana-mana dan semua tuntutan, tuntutan dan ganti rugi apa-apa jenis dan sifat yang timbul daripada atau berkaitan dengan pertikaian itu.

5. PELANGGARAN TERMA & PENAMATAN

5.1 Pelanggaran Syarat oleh Pengguna

5.1.1 Ananaz MediSpa mempunyai hak mutlak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk segera menggantung atau menamatkan akaun dan / atau akses anda ke Laman Web Ananaz MediSpa dan Perkhidmatan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu:

(a) jika anda telah melanggar mana-mana Terma dan Syarat; atau

(b) di mana Ananaz MediSpa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat, termasuk apa-apa pelanggaran antisipatif di mana Ananaz MediSpa semunasabahnya percaya bahawa pelanggaran akan dilakukan oleh anda.

5.1.2 Walau apa pun yang bertentangan dengan Terma dan Syarat ini, anda juga akan dianggap melanggar Terma dan Syarat ini jika:

(a) Ananaz MediSpa mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa anda telah menggunakan kad kredit yang dicuri atau menggunakan kad kredit klon atau maklumat palsu atau mengelirukan dalam sebarang transaksi dengan pihak kaunter;

(b) Ananaz MediSpa mempunyai alasan yang munasabah untuk mengesyaki bahawa apa-apa maklumat yang anda berikan tidak lengkap, ketinggalan zaman, tidak benar, palsu, tidak tepat atau mengelirukan;

(c) Ananaz MediSpa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa perbuatan atau komisi anda boleh menyebabkan kerugian kewangan atau liabiliti undang-undang ke Laman Web atau sekutu kami, pengguna lain atau pihak ketiga; atau

(d) apabila menerima aduan atau tuntutan daripada mana-mana pihak ketiga dan di mana Ananaz MediSpa mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa anda telah melanggar Terma dan Syarat ini.

5.2 Akibat Pelanggaran Pengguna

5.2.1 Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran oleh Terma dan Syarat ini, Ananaz MediSpa berhak menggantung dan / atau menamatkan akaun pengguna dan / atau akses ke Laman Web dengan atau tanpa notis kepada anda.

5.2.2 Ananaz MediSpa juga mempunyai hak mutlak untuk mengehadkan, melarang atau menolak sebarang dan semua penggunaan semasa atau masa depan Laman Web Ananaz MediSpa dan mana-mana Perkhidmatan yang mungkin disediakan oleh Ananaz MediSpa.

5.2.3 Apabila penggantungan atau penamatan, hak anda untuk menggunakan ciri-ciri di Laman Web akan segera berhenti dan Ananaz MediSpa berhak menghapus atau memadamkan maklumat anda yang tersedia dengan Ananaz MediSpa, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat log masuk dan akaun anda. 

5.2.4 Hak untuk menggunakan Laman Web dengan serta-merta terhenti apabila penamatan atau penggantungan akaun anda. Anda mengakui dan dengan ini bersetuju bahawa kami dengan serta-merta boleh menyahaktifkan atau memadamkan akaun anda dan semua maklumat dan fail berkaitan dalam akaun anda dan / atau mencegah sebarang akses lanjut ke fail tersebut atau Laman Web.

5.2.5 Ananaz MediSpa tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan atau ganti rugi yang timbul daripada sebarang penamatan atau penggantungan akaun pengguna anda atau tindakan lain yang diambil oleh Ananaz MediSpa berkaitan dengan penamatan atau penangguhan akaun tersebut.

6. HARTA INTELEKUAL

6.1 Hak Penggunaan

6.1.1 Semua kandungan yang terdapat di Laman Web kami termasuk tetapi tidak terhad kepada reka bentuk laman web, gambar, gambar, teks, grafik, klip audio, klip visual, logo, ikon butang dan pemilihan dan susunannya adalah sama ada harta atau pihak ketiga dan dilindungi undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa.

6.1.2 Semua perisian yang digunakan di laman web ini adalah milik kami atau kontraktor dan / atau pembekal kami dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa.

6.1.3 Kebenaran diberikan untuk menyalin dan mencetak secara elektronik di bahagian-bahagian salinan keras Laman Web ini untuk tujuan membuat pesanan dengan kami dan menggunakan Laman Web ini sebagai sumber membeli-belah sahaja. Sebarang penggunaan bahan lain di Laman Web ini termasuk penghasilan semula untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di atas, pengubahsuaian, pengedaran, penghantaran, penyiaran, republikasi, muat turun atau muat naik tanpa izin bertulis terlebih dahulu kami adalah dilarang keras.

6.2 Sekatan Penggunaan

6.2.1 Bagi mengelakkan keraguan, anda tidak dibenarkan untuk menyalin, menyalin, mengeluarkan semula, memuat naik, menduplikasi, mengembalikan enjin, menyandarkan, menghantar, mengedarkan, menerjemahkan, atau mengeksploitasi secara komersil dalam apa jua cara termasuk “mencerminkan”, mengikis data atau data merangkak mana-mana bahagian dalam Laman Web Ananaz MediSpa dan / atau Perkhidmatan termasuk apa-apa kandungan ke laman web lain atau bentuk lain cara atau kaedah elektronik atau mekanikal.

6.2.2 Hak cipta, tanda dagangan, logo, nama perniagaan, nama domain dan hak cipta dalam perdagangan dan semua hak harta intelektual lain mungkin tidak digunakan, termasuk tanpa batasan sebagai sebahagian daripada tanda dagangan dan / atau sebagai sebahagian daripada nama domain atau alamat e-mel yang sama, berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan. Nama-nama syarikat dan produk sebenar yang disebutkan di sini mungkin merupakan tanda niaga atau harta intelek pemilik masing-masing.

6.2.3 Semua hak dan remedi Ananaz MediSpa dikhaskan dengan jelas kerana ia wujud di bawah undang-undang yang terpakai.

7. KEPERLUAN DAN UNDANG-UNDANG

Sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut Undang-undang Malaysia dan akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.

8. UMUM

8.1 Seluruh Perjanjian

Terma dan Syarat, termasuk semua dasar yang diguna pakai oleh Terma dan Syarat, merupakan keseluruhan perjanjian antara Ananaz MediSpa dan anda berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan dan menggantikan sebarang perjanjian lain antara Ananaz MediSpa dengan anda berkenaan Laman Web dan / atau Perkhidmatan.

8.2 Tiada Pengecualian

8.2.1 Apa-apa kegagalan atau kelewatan oleh Ananaz MediSpa dalam menguatkuasakan atau menguatkuasakan mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai pengecualian mana-mana hak kami di bawah Terma dan Syarat ini. 

8.2.2 Apa-apa pengecualian oleh kami tentang apa-apa pelanggaran, atau apa-apa keingkaran di bawah, apa-apa peruntukan Terma dan Syarat ini oleh anda tidak akan dianggap sebagai penepian pelanggaran atau lalai berikutnya dan tidak akan menjejaskan syarat-syarat lain Terma ini dan keadaan.  

8.3 Pengasingan

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini dipegang oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa untuk menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagiannya kesahan peruntukan-peruntukan lain Terma dan Syarat ini dan selebihnya Term atau Terma yang berkenaan tidak akan terjejas.

8.4 Perjanjian Menamatkan Penamatan

Semua peruntukan dalam Terma dan Syarat ini yang dengan tujuannya untuk bertahan dalam tamat tempoh atau penamatan, akan terus berlaku apabila tamat tempoh atau penamatan kontrak antara Ananaz MediSpa dan anda.

8.5 Hak Pihak Ketiga

Seseorang yang bukan pihak kepada Terma dan Syarat ini tidak mempunyai hak atau remedi untuk menguatkuasakan apa-apa terma Terma dan Syarat ini dan tiada apa-apa yang terkandung di dalam ini akan ditafsirkan untuk memberi mana-mana orang hak atau remedi untuk menunaikan Terma dan Syarat ini terhadap Ananaz MediSpa .